Nyhedsbrev / Krylov, Wiener Festival, Juleoratoriet, Gavekort afmeld tip en ven facebook
Copenhagen Phil, Hele Sjællands Symfoniorkester
I næste uge får vi besøg af Sergej Kry­lov – vid­under­barn­et fra Mos­kva, der som kun seks­årig spil­le­de sin før­ste kon­cert. I dag er han efter­spurgt over­alt i ver­den.
Fredag den 27. no­vem­ber er han so­list i Tjaj­kov­skijs vir­tu­o­se og fæng­en­de vio­lin­kon­cert – en af de mest spil­le­de i he­le vio­lin­re­per­to­iret. Chri­stian Klux­en står på diri­gent­po­di­et, og på pro­gram­met er også Pärts Can­tus in me­mo­riam Ben­ja­min Brit­ten og Si­be­li­us’ både 6. og 7. Sym­fo­ni, der spil­les som ét værk uden pause.
Koncerten spilles også d. 26. november 2015 i Hårlevhallen.
Sergej Krylov Foto: Mary Slepkova 600 KB
Æresgæstedirigent Lawrence Foster står i spidsen for vores Wiener Festival i Konservatoriets Koncertsal – tre koncerter med udgangspunkt i bl.a. Mozarts, Haydns, Beethovens, Schu­berts, Brahms’, Mahlers og Strauss’ by. Knud Romer præ­sen­te­rer alle koncerter fra scenen. Tag med til Wien!
30 januar 2016:
Fremragende og prisvindende Johan Reu­ter syng­er den­ne sæ­son igen på The Met i New York. Den 30. januar står han på sce­nen som so­list i Mah­lers hjer­te­skæ­ren­de smuk­ke Kin­der­to­ten­lie­der. Orkestret spiller også Haydn og Brahms. Læs mere
4. februar 2016:
Gunvor Sihm er so­list i Mo­zarts 3. og smuk­ke vio­lin­kon­cert – skre­vet, da kom­po­nist­en kun var 19 år. Mo­zart drøm­te om Wien helt fra barns­ben og bo­e­de de sid­ste år af sit alt for kor­te liv i by­en. Wien var også om­drej­nings­punkt­et for Schu­berts liv – den­ne af­ten spil­ler vi Schu­berts symfoni nr. 2. Læs mere
6. februar 2016:
“Wien er på mange måder den vest­lige mu­siks vug­ge,” for­tæl­ler Law­rence Fos­ter. Den­ne kon­cert gæs­tes af de to for­ryg­en­de so­lis­ter Caro­lin Wid­mann (violin) Sa­leem Ash­kar (kla­ver). På pro­gram­met er Berg, We­bern, Schön­berg og Josef Strauss – bl.a. Strauss’ Sphä­ren­klän­ge, som Fos­ter kald­er “Ver­dens bed­ste wie­ner­vals”. Læs mere
Vi er glade for at være hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kes­ter, og for at vi i denne uge spiller i Nivå, Næstved, Jyde­rup, Osted, Vær­løse, Kor­sør og Vor­ding­borg.
Koncertrækken er vores “Mu­sik Med Mere” familiekoncert – en fest­lig mu­si­kalsk tids­rejse, der bli­ver til i tæt sam­ar­bej­de med lo­ka­le mu­sik­sko­le­r. De små musikanter er inviteret med på scenen – og har øvet sig flittigt op til koncerterne, som for mange er årets musikalske højdepunkt.
Ingen jul uden Jule­ora­to­ri­et. Tra­di­tion­en tro byd­er Co­pen­ha­gen Phil jul­en vel­kom­men sam­men med Kø­ben­havns Dren­ge­kor i Kø­ben­havns Dom­kir­ke med Bachs fest­li­ge Jule­ora­to­ri­um.
I år er det den 18. de­cem­ber, hvor tys­ke An­dreas Spe­ring står i spid­sen for or­kes­tret, fire fremtrædende solister og de man­ge dren­ge i ma­tros­tøj. Spe­ring er spe­cia­list i net­op mu­sik fra Bachs tid og har en om­fat­ten­de kar­ri­ere som bå­de opera- og kon­cert­di­ri­gent. Der er lagt op til den helt rigtige ju­le­optakt i dom­kir­ken.
Koncerten spilles også d. 17. de­cem­ber 2015 i Ma­ri­bo Dom­kir­ke.
Fire søndage i løbet af sæ­son­en ind­tag­er or­kes­trets mu­si­ke­re Me­tro­no­men på Fre­de­riks­berg for at dyr­ke deres pas­sion for kam­mer­­mu­sik. ½12 hed­der kon­cert­­er­ne, og det er mu­si­ker­ne selv, der til­ret­te­­læg­ger pro­gram­mer­ne.
Den næste ½12 koncert er på søndag den 22. november kl. 11:30, hvor formiddagen kan tilbringes i selskab med musik af Berio, Galliano, Paquito de Riveira og Carl Nielsen. Alle kon­cert­er præ­sen­te­res af en mu­sik­kyn­dig gui­de – den­ne for­mid­dag er det Claus Ber­thel­sen. Billetter købes ved indgangen fra kl. 11.
Snart er det jul, og hvorfor ikke ligge et gavekort til store koncertoplevelser med Copenhagen Phil under træet. Med et gave­kort åbner der sig en ver­den af koncerter at vælge imellem – du bestemmer selv gavens størrelse. Gave­kortet kan bruges til alle orkestrets koncerter i København.
Gavekortet kan indløses online, i Tivolis Billetcenter og i billetlugen forud for hver koncert med orkestret.
Copenhagen Phil
Rosenørns Allé 22, 5. 1970 Frederiksberg C. T: +45 33 91 11 99
copenhagenphil@copenhagenphil.dk www.copenhagenphil.dk
Dette nyhedsbrev udgives af Copenhagen Phil.
©Copenhagen Phil 2020