Copenhagen Phil

Besøg også vores YouTube-kanal:

Afgørende øjeblikke

Afgørende øjeblikke er Copenhagen Phils seneste bud på en ny måde at præ­sen­tere klassisk musik for et stadig bredere publikum. I en serie af seks koncert­fore­stil­ling­er opfører vi sym­fo­ni­ske værker, der mar­ke­rer et afgørende øjeblik i musik­historien, verdens­historien eller kom­po­nist­ens per­son­lige for­tæl­ling. Med på scenen og i salen er også nogle af Dan­marks bedste skue­spil­lere, folk­ene bag den popu­lære danske podcast Third Ear samt de visu­elle design­magere Dark Matters.

Find næste koncertforestilling her

Lær om instrumenterne

Som følge af Corona-krisen, hjem­me­arbejde og hjemmeskoling lavede Copenhagen Phils musikere lavet små læringsvideoer om deres in­stru­menter og den musik, orkestret spiller – til alle de børn (og forældre).

Se alle videoer her


Open Orchestra

Open Orchestra [OO] – gå rundt i musikken. Med Open Orchestra ønsker Copen­hagen Phil at åbne symfoni­orkestret og aktualisere den klassiske musik for et nyt og bredt publikum.

Open Orchestra koncerterne præ­sen­te­rer en interaktiv symfonisk rejse gennem den klassiske musik. Her kan publikum bevæge sig frit rundt i musikken og komme helt tæt på Copenhagen Phils 65 musikere, der er spredt ud i salen som en musikalsk labyrint. Denne koncert fandt sted den 7. februar 2018 i Egmonthallen på Nationalmuseet.

Roskilde Festival

Orkestrets 70 musikere indtog Roskilde Festival 2017 – oven i købet med hele to koncerter og på festivalens to største scener.

Med sommernavnet, Tivoli Copen­hagen Phil, gav orkestret en klassisk koncert under Arena teltets kæmpemæssige teltdug – en koncert, hvor 10.000 publikummer kvitterede med dans og højlydt applaus. Senere samme dag sad 20 musikere klar på Orange Scene, hvor de spillede med et af festi­val­ens hovednavne, Father John Misty, for 50.000 publikummer.


Plænekoncerter i Tivoli

Tivoli Copenhagen Phil har ladet musikken spille i Georg Car­sten­sens gamle have hvert år siden 1843 – og så ved man, at det er blevet sommer. Vi fylder Tivolis Koncertsal med musik – og rykker ud på Plænen med festlige “Tivoli-toner”.

Tivoli SommerKlassisk

Tivoli Copenhagen Phil

Traditionen tro skifter orkestret hver sommersæson navn til ‘Tivoli Copenhagen Phil’ og står for en stor del af musikken i Tivoli – den eneste forlystelsespark i verden med sit eget professionelle symfoniorkester. Sådan har det været, lige siden Tivoli blev grundlagt i 1843, og H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab” blev hyret til at forestå musikken i haven. Orkestret er vokset siden da – og i vinter­sæsonen blevet til et lands­dels­orkester – men rødderne til Tivoli er fortsat intakte.

Sommerklassisk i Tivoli


Hvem er Copenhagen Phil?

Copenhagen Phil er et symfoni­or­ke­ster med man­ge an­sigt­er. Fra sto­re klas­si­ske kon­certer med tid­ens in­te­res­san­te di­ri­gent­er og so­list­er, til mød­er med kunst­ne­re på tværs af gen­rer i or­kest­rets 60 mi­nut­es kon­cert­er, cd- og film­ind­spil­ning, flash mob’s, børne- og fami­lie­koncerter, lo­ka­le kon­cert­er på hele Sjæl­land, pæ­da­gog­iske sko­le­projekter og meget andet. Få her en lil­le smags­prø­ve på Co­pen­hagen Phil – hele Sjællands Symfoni­orkester.

60 minutes of
When Saints Go Machine

I februar 2017 mødte Copenhagen Phil og When Saints Go Machine hinanden og tog på en 60 minutters lang symfonisk rejse ved to ud­solg­te koncerter i Konservatoriets Koncertsal. Resultatet af det unik­ke møde kom der denne koncert­film ud af. Nyd musikken – og skru op for volumen!


Flash mob i metroen

Den 17. april 2012 fik passa­ge­rer­ne i Kø­ben­havns Me­tro sig en over­rask­else. Skærm­e­ne på per­ron­er­ne an­non­ce­re­de om et ’Klas­sisk Sær­tog’, og plud­se­lig lød en fløj­te, så en obo og så kom violinerne frem. Co­pen­hagen Phil var i gang med en sur­prise-kon­cert, en flash mob, der bød de for­bløf­fe­de pas­sa­ge­rer på Griegs Peer Gynt.

Musik På Tværs

Med Copenhagen Phils pædagogiske pro­jekt, Mu­sik På Tværs, spil­ler or­kest­ret hvert år sko­le­kon­cert­er for om­kring 6000 børn og unge fra he­le Sjæl­land og de om­kring­lig­gen­de øer. I Copenhagen Phil bring­er vi for­mid­ling­en af klas­sisk mu­sik ud, hvor børn­e­ne har de­res dag­lig­dag. Vi del­er det sto­re sym­fo­ni­or­kest­er op i min­dre en­sem­bler og fyld­er klas­se­vær­el­ser­ne med mu­sik på høj­e­ste ni­ve­au. Kulminationen sker i kon­cert­sal­en, hvor børn­e­ne op­lev­er ‘deres’ mu­si­ke­re i det fi­ne kon­cert­tøj og i den stem­nings­fuld­e kon­cert­sal.

Læs mere


Et symfoniorkester
kommer til byen

Copenhagen Phil indtager sjællandske byer for at fylde dem med musik – hele dagen. Således er borgere i foreløbig Holbæk, Roskilde og Næstved blevet mødt med levende musik på højeste niveau. Vi spiller i hele byen lige fra de lokale folkeskoler, plejehjem, sygehuse, biblioteker, politistationer og for det lokale erhvervsliv m.m. Musikdagene kulminerer med en stor og festlig familiekoncert med musikalske højdepunkter og en kendt per­son­lig­hed i front – i 2017 var Michael Carøe koncerternes syng­ende konferencier. Projektet bliver til i tæt samarbejde med de involverede kommuner.

Børnesang – “Jeg ved en lærkerede”

1000 skolebørn sang i april 2017 “Jeg ved en lærkerede”, da de deltog i en børnekoncert som en del af Copenhagen Phils for­mid­lings­tilbud “Musik På Tværs”. Hvert år spiller orkestret for 6000 skolebørn fra hele Sjælland – både i klasselokalet og i koncertsalen. Her tegner og fortæller Carl Quist-Møller live til musikken og tager børnene med på en rejse ind i den klassiske musiks fortryllende univers.


Gymnasiekor koncert

250 gymnasiekor-sangere fra hele Sjælland lagde den 31. marts 2017 vejen forbi Konservatoriets Koncertsal, hvor de side om side med orkestrets musikere, tre solister og Kammerkoret Hymnia fyldte scenen til bristepunktet. Musikken var Gades Elverskud. På dirigentpodiet stod Michael Bojesen.

60 minutes

Få en smags­prøve på Copen­hagen Phils unik­ke 60 mi­nutes kon­cert­er, der har bragt gen­ren ‘indie-clas­si­cal’ til Dan­mark, i vores 60 mi­nu­tes stop mo­tion film med Efter­klang. Efter­klang spil­le­de tre ud­solg­te og an­meld­er­ros­te kon­cert­er med or­kest­ret i ok­tob­er 2012.


Flash mob på Hovedbanen

Den 2. maj 2011 lav­ede Co­pen­ha­gen Phil en flash mob på Kø­ben­havns Hoved­ba­ne­gård. De man­ge rejs­en­de spær­re­de både øj­ne og ører op, da mu­sik­chef Uffe Sa­ve­ry sat­te Ravels Bolero igang på lil­le­trom­me. Ef­ter­hånd­en stød­te al­le 74 mu­si­ke­re til og fyld­te den sto­re hal med musik blan­det med høj­ta­ler­kald.

Musik med Mere

“Musik Med Mere” er et crash kur­sus i den klas­si­ske mu­sik for he­le fa­mi­li­en. Kon­cert­erne er net­op til­tænkt hele fa­mi­li­en og har siden premieren i 2014 været en stor succes. Som noget helt særligt inviteres lo­ka­le musik­sko­le­elev­er med på scenen, hvor de sidder iblandt de pro­fes­sio­nel­le mu­si­ke­re. Musikken er klassiske “hits” som bl.a. Star Wars, Vival­dis De Fire Årstider, Mozarts Kla­ri­net­koncert, Tjaj­kov­skijs Svane­søen og Wagners Valkyrie-Ridtet.