Copenhagen Phil

Tonni Hellebek
Luk

Tonni Hellebek

Mere af nød end af lyst star­tede jeg som 10 årig på tu­ba­en. Det skyld­tes, at mit drømmeinstrument dengang var trommerne. Og de var for længst ta­get af de an­dre børn. Jeg blev hurtigt draget af de flotte klange, som dyg­tige tu­baister kunne få ud af in­stru­men­tet. Så­ledes blev skole­orkes­tret i Greve starten på en spæn­den­de og ander­ledes kar­rie­re.

Stu­dier­ne på Det Kgl. Dan­ske Musik­kon­ser­va­tori­um led­te ef­ter 3 år til en plads i Co­pen­hag­en Phil. Efter fast­ansæt­telsen fulg­te et års stu­dier i Chi­ca­go.

Jeg har spil­let i Euro­pean Union Youth Orchestra, Ver­dens Or­kes­tret, Spo­let­to festival or­kes­ter, al­le dan­ske sym­foni­orkestre, Hel­sing­borg- og Mal­mö Sym­foni­orkes­ter, WDR Sinfonieorchester, Or­ques­ta Sin­foni­ca de Ga­li­cia, Tea­tro Muni­ci­pal San­tia­go de Chi­le og tilmed en kon­cert for is­bjørne på Sval­bard med ver­dens nord­lig­ste or­kes­ter, Nord­norsk Sym­foni­orkes­ter.

Den pæ­da­gogiske vin­kel af orkes­terar­bej­det er spæn­den­de både for orkes­tret og den enkelte mu­siker. For mit ved­kom­mende er det ble­vet til be­søg i over 800 Sjæl­landske skole­klasser. Dels for at hol­de fore­drag, dels som inspira­tor til at udøve og/eller kom­po­nere mu­sik. Det størs­te pro­jekt til dato blev gen­skabel­sen af Sacre på Østre Gas­værk. Al­le del­tagen­de klas­ser fik boos­tet fæl­les­skab­et, og hver elev fik i særlig grad åbnet op for kreativiteten.

I min fritid løber jeg og marathonløb er blevet gennemført på flere kontinenter (PR 3:00:03).