Copenhagen PhilBenjamin de Murashkin
Luk

Benjamin de Murashkin

Jeg er født i København i 1981, men flyttede til Australien som etårig og boede der i 21 år, før jeg vendte tilbage til Danmark. Jeg tog min bachelorgrad i komposition med udmærkelse ved The University of Melbourne, Australien, og i 2014 debuterede jeg på solistklassen i komposition fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM).

Jeg er en alsidig komponist, der bevæger mig inden for flere områder, men med et stærk fokus på at finde det unikke i enhver situation. Min musik bærer præg af mange inspirationskilder og kom­po­si­tions­ud­dan­nel­ser, der har spændt over to kon­ti­nent­er – men det to­ne­sprog, jeg har fund­et frem til, er meget per­son­ligt. Und­er mine tre­klangs­ba­se­re­de over­flad­er er de klang­li­ge og struk­tu­rel­le avan­ce­ring­er fra det 20. og 21. år­hund­re­des musik, og det er i min søg­en efter den per­fek­te ba­lan­ce mel­lem det in­tu­i­ti­ve og det sy­ste­ma­ti­ske, at jeg find­er den spænd­ing og gnist, der gør, at jeg brænd­er for at ska­be musik.

I de seneste år har jeg især haft et rigtig godt sam­ar­bej­de med Co­pen­ha­gen Phil, hvor jeg har fået fan­ta­sti­ske mu­lig­hed­er for at ud­vik­le mig som kunst­ner i min evige stræ­ben ef­ter at fin­de ind til ker­nen af, hvad jeg kan til­by­de pub­li­kum. Det star­te­de, da jeg stu­de­re­de på DKDM, hvor Co­pen­hagen Phil be­stil­te en ba­sun­kon­cert hos mig. Et værk, der hel­dig­vis har haft et liv efter pre­mi­e­ren, idet det siden er ble­vet spil­let i både Nor­ge og Sve­ri­ge.

Samtidig har jeg arrangeret to af Co­pen­ha­gen Phils gen­re­bland­en­de 60 mi­nutes kon­cert­er med hhv. Cody og Wild­birds & Peace­drums samt ar­bej­det som ar­ran­gør for an­dre or­kes­tre i Skan­di­na­vi­en. Sær­ligt med Copen­hagen Phil har jeg haft meget frie hænder og har med 60 minutes for­søgt at sam­men­sæt­te og for­ene mu­sik­ken og or­kes­tret, så mu­sik­ken hø­rer na­turl­igt hjem­me i den klas­si­ske kon­cert­sal. Som ar­ran­gør tager jeg mødet med andre genrer som en positiv ud­ford­ring – både omkring, hvordan jeg bedst kan sam­ar­bejde med andre kunst­ne­re samt, hvordan jeg kan bidrage til en anden kunstners musik med mine evner og mu­si­kal­ske san­ser for at skabe noget nyt, der går op i en højere enhed.

På baggrund af det succesfulde sam­ar­bej­de be­slut­te­de Copen­ha­gen Phil og jeg at dan­ne en hus­kom­po­nist­ord­ning. Som før­ste del af den­ne ord­ning ar­ran­ge­re­de jeg or­kes­trets nyt­års­kon­cert­er i sæ­son 2014/­2015 med musik af Body Rhythm Fac­to­ry samt kom­po­ne­re­de kon­cert­er­nes af­slut­nings­fan­fare. Som anden del har jeg kom­po­ne­ret en kla­ver­kon­cert, der ur­op­før­es den 8. april 2016 med Ka­tri­ne Gis­lin­ge ved tan­gent­er­ne – og som tred­je og sid­ste del af mit vir­ke som hus­kom­po­nist er jeg i gang med at kom­po­ne­re en sym­fo­ni, som Co­pen­ha­gen Phil lev­en­de­gør i 2017.

Benjamin de Murashkin.