Copenhagen Phil
15. april 2016 kl. 17:00
Konservatoriets Koncertsal
  • Solist / Karen-Lise Mynster, fortæller
  • Solist / Kasper Sejersen, instruktør

R. Strauss / Also Sprach Zarathustra
 
Fælleskoncert med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Bag om 'Also Sprach Zarathustra'

Richard Strauss’ mage­lø­se mes­ter­værk Al­so Sprach Za­rat­hu­stra er et af de mest kend­te klas­si­ske mu­sikstyk­ker over­ho­ved­et. Et kos­misk dra­ma in­spi­re­ret af Nietzsches fi­lo­so­fi­ske og kon­tro­ver­siel­le værk af sam­me navn – men måske mest kendt fra Stan­ley Ku­bricks kult­film Rum­rej­sen 2001.

Karen-Lise Mynster tager pub­li­kum med bag om mu­sik­ken og ind i den ge­ni­ale kom­po­nists uni­vers. Her mød­er vi Strauss, der le­ve­de si­de om si­de med Nietzsches kri­tik af Gud, men­ne­ske­hed­en og vo­res ek­si­stens på jor­den – tan­ker, der vok­se­de i na­zis­mens kred­se. Strauss af­sky­e­de na­zi­smen, men blev i 1933 al­li­ge­vel ud­nævnt til led­er af Det Tred­je Rig­es Reichs­mu­sik­kam­mer af sel­ve­ste Goeb­bels. I den­ne ver­den af om­strid­te tank­er og to­ner op­stod Also Sprach Za­rat­hus­tra – ån­de­løs fæ­no­me­nal mu­sik, der den­ne ef­ter­mid­dag med Co­pen­ha­gen Phil ved in­stru­ment­er­ne fold­er sig ud i al sin stor­hed.

Bag Om Musikken

Koncerten er en del af Co­pen­ha­gen Phils nye “Bag Om Mu­sik­ken” kon­cert­for­mat. Her in­vi­te­rer vi på en rej­se Bag Om Mu­sik­ken og ind i dens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den med én af Dan­marks aller­stør­ste skue­spil­le­re i front. Denne aften Karen-Lise Mynster, der i juni 2015 modtog en Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle.

Den klas­si­ske sce­ne er sin helt egen – en sym­fo­ni af op­lev­el­ser fuld af fan­ta­stisk mu­sik og drag­ende for­tæl­ling­er. Jes­per Chri­sten­sen og Karen-Lise Myn­ster træd­er i den­ne sæ­son for­an Co­pen­ha­gen Phil og gui­der pub­li­kum ind bag hhv. Sjo­sta­ko­vitjs stor­slå­e­de og storm­fulde Sym­fo­ni nr. 10 samt Strauss’ fa­bel­ag­tige Al­so Sprach Za­rat­hu­stra.

Bag­ved det fuld­end­te værk er en ge­ni­al kom­po­nists sto­re ar­bej­de, hvor fantasi, krea­ti­vi­tet, dyg­tig­hed, re­la­tion­er og ikke mindst sam­tid­en har af­gør­en­de be­tyd­ning for den fær­dig­e mu­sik. Tag med på en rej­se, hvor vi væ­ver sto­re og små for­tæl­ling­er om værk­er­nes vej fra no­de­pa­pir til kon­cert­sal sam­men med mu­sik­ek­semp­ler og kom­mer bag om og ind i mu­sik­ken – der af­slut­nings­vis spil­les i sin hel­hed for fuld ud­blæs­ning af det sto­re sym­fo­ni­or­kes­ter.

Velkommen til en rej­se ind i mu­sik­kens ind­tag­ende uni­vers!