Copenhagen Phil
1. oktober 2015 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal
  • Æres-gæstedirigent / Lan Shui
  • Solist / Jesper Christensen, fortæller
  • Solist / Kasper Sejersen, instruktør

Sjostakovitj / Symfoni nr. 10
 
50 års jubilæumskoncert

Sjostakovitjs 10. - Bag Om Musikken

Vi markerer Co­pen­hag­en Phils 50 år som hel­tids­or­kes­ter og in­vi­te­rer til rund fød­sels­dag med vores nye Bag Om Mu­sik­ken kon­cept. Her er Jes­per Chris­ten­sen histo­rie­for­tæl­ler­en, der fø­rer pub­li­kum igen­nem Sjo­sta­ko­vitjs dra­ma­ti­ske liv og hans 10. Sym­fo­nis til­bliv­el­se und­er det sov­jet­iske ræd­sels­re­gi­me.

Sjo­sta­kovitj er en af det 20. år­hund­red­es stør­ste kom­po­nist­er. Den im­po­ne­ren­de og bru­ta­le 10. Sym­fo­ni er et af kom­po­nist­ens vig­tig­ste værk­er. Det blev ur­op­ført få må­ned­er ef­ter Sta­lins død i 1953 og me­nes at være en hil­sen til den kunst­fjendt­li­ge dik­ta­tor. I mu­sik­ken svar­er Sjo­sta­ko­vitj til­ba­ge til det re­gi­me, der fle­re gang­e hav­de ud­stil­let ham som fol­ke­fjen­de, når han ik­ke fulg­te par­ti­ets ret­nings­lin­jer – hem­me­lige kod­er blev flet­tet ind i nod­er­ne så­som sy­stem­kri­ti­ske be­sked­er og kom­po­nist­ens eg­ne ini­ti­al­er. Sjosta­ko­vitj hav­de ov­er­lev­et Sta­lin, og det var med den­ne per­son­lig­e sejr i ryg­gen, den dra­ma­tiske 10. Sym­fo­ni så dag­ens lys.

Bag Om Musikken

Koncerten er en del af Co­pen­ha­gen Phils nye “Bag Om Mu­sik­ken” kon­cert­for­mat. Her in­vi­te­rer vi på en rej­se Bag Om Mu­sik­ken og ind i dens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den med én af Dan­marks aller­stør­ste skue­spil­le­re i front.

Den klas­si­ske sce­ne er sin helt egen – en sym­fo­ni af op­lev­el­ser fuld af fan­ta­stisk mu­sik og drag­ende for­tæl­ling­er. Jes­per Chri­sten­sen og Karen-Lise Myn­ster træd­er i den­ne sæ­son for­an Co­pen­ha­gen Phil og gui­der pub­li­kum ind bag hhv. Sjo­sta­ko­vitjs stor­slå­e­de og storm­fulde Sym­fo­ni nr. 10 samt Strauss’ fa­bel­ag­tige Al­so Sprach Za­rat­hu­stra.

Bag­ved det fuld­end­te værk er en ge­ni­al kom­po­nists sto­re ar­bej­de, hvor fantasi, krea­ti­vi­tet, dyg­tig­hed, re­la­tion­er og ikke mindst sam­tid­en har af­gør­en­de be­tyd­ning for den fær­dig­e mu­sik. Tag med på en rej­se, hvor vi væ­ver sto­re og små for­tæl­ling­er om værk­er­nes vej fra no­de­pa­pir til kon­cert­sal sam­men med mu­sik­ek­semp­ler og kom­mer bag om og ind i mu­sik­ken – der af­slut­nings­vis spil­les i sin hel­hed for fuld ud­blæs­ning af det sto­re sym­fo­ni­or­kes­ter.

Velkommen til en rej­se ind i mu­sik­kens ind­tag­ende uni­vers!

NB. Koncerten er udsolgt.

Jesper Christensen Foto: Jo Krausz 148 KB