Copenhagen Phil
9. oktober 2013 kl. 20:00
Den Grå Hal
  • Dirigent / Baldur Brönnimann

Kuratorer / Komponistkollektivet DYGONG
 
Medvirkende / Neel Teilmann, Jakob Bloch Jespersen, Christian Westergaard m.fl.
 
Program /
 
FØRSTE AKT / DYGONG / Jeppe Just, Nicolai Worsaae, Chr.W. Christensen, Nicolai Worsaae, Simon Løffler
 
ANDEN AKT / Copenhagen Phil / Nicolai Worsaae, Martin Stauning, Mette Nielsen, Simon Løffler Chr. W. Christensen, Rune Glerup
 
TREDJE AKT / Peter Helms, Rap-show

Dansk Komponist Forening 100 år - DYGONG

Oplev et festfyrværkeri i smagsprøve­form: DYGONG i samarbejde med Copen­hagen Phil og Dansk Komponist Forening.

Når komponistkollektivet DYGONG får Den Grå Hal og Copenhagen Phil til låns en hel aften, må man indstille sig på lidt af hvert. Ikke mindst på en total­op­level­se af mu­sik, lyd, video og bizarre rekvisitter.

Copenhagen Phil bliver udfordret, når or­kest­ret den­ne ons­dag opfører nog­et af den nyeste danske kunst­musik. Oplev orkestret give sit bud på mulige fremtids­klas­sik­ere – til­sat spil­le­dåse, røre­mas­ki­ne, sten, ud­stop­pet hø­ne, og video­pro­jek­ti­on­er. Koncerten bli­ver end­nu et bud på, hvad et moder­ne sym­fo­ni­orkest­er for­mår, når Co­pen­hagen Phil kas­ter sig i arme­ne på DYGONG.

DYGONG lover smags­prøver på en ræk­ke af Dansk Kom­ponist Forenings mest tone­an­giv­ende unge kom­ponis­ter. Kon­cer­ten inde­holder vær­ker af Nicolai Worsaae, Chr. W. Christensen, Simon Løffler, Regin Petersen, Mette Nielsen og Martin Stauning.

DANSK KOMPONIST FORENING 100 ÅR

Dansk Komponist Forenings 100 års ju­bilæ­um fej­res i 2013 ved en ræk­ke koncer­ter og ar­range­men­ter over hele lan­det, der dels skal vi­se den mang­foldig­hed af kunst­neriske ud­tryk, som forening­en re­præsenterer, dels mar­kere dansk musik og lyd­kunst, som den ud­folder sig i dag. I alt kan man op­leve 26 ju­bi­læ­ums­ar­range­men­ter. Copen­hagen Phil glæ­der sig over at kun­ne være med til at fej­re Dansk Kom­po­nist Forenings 100 års ju­bi­læ­um med to kon­cer­ter den 9. og 12. okto­ber i Den Grå Hal.

Læs mere om koncerten på Dansk Komponist Forenings hjemmeside

Copenhagen Phil indtager Den Grå Hal i oktober Collage: Filippa Berglund 2,6 MB