Copenhagen Phil
12. oktober 2013 kl. 20:00
Den Grå Hal
  • Dirigent / Baldur Brönnimann

Kuratorer / Jexper Holmen og Frode Andersen
Medvirkende / 4 Elements, Jesper Elving / Anders Monrad, Band Ane m.fl.
 
Program /
 
FØRSTE AKT: Anders Brødsgaard, Jeppe Just, Jexper Holmen, Jeppe Ernst, Pernille Sejlund
 
ANDEN AKT: Thomas Agerfeldt, Jesper Egelund, Wayne Siegel, Simon Steen-Andersen, Jesper Elving / Anders Monrad, Peter Bruun. Holmen/Andersen.
 
TREDJE AKT: Jesper Elving / Anders Monrad & Band Ane

Dansk Komponist Forening 100 år - Carl Nielsen

“Den danske sang er en ung blond pige,” mente Carl Nielsen og Kai Hoffman i 1926. Men hvad er den danske sang i dag?

Denne aften i den Grå Hal på Christiania vil Copen­hagen Phil og en ræk­ke so­list­er på skift frem­føre vær­ker, der hver især gi­ver nye bud på, hvad den danske sang an­no 2013 er – næsten 100 år efter Carl Nielsen
og Kai Hoffman skrev Den danske sang er
en ung blond pige.
Oplev blandt andre Anders Brødsgaard, Jeppe Just, Thomas Agerfeldt, Simon Steen-Andersen og Jex­per Holmen.

Midt på aftenen går de to komponister og aftenens kuratorer, Jexper Hol­men og Frode Ander­sen, selv på scen­en og op­fører deres nye værk – et værk for publi­kum og orkest­er. Publikum er skrevet ind i vær­ket, hvis parti­tur in­vi­terer til, at pub­li­kum syn­ger og nyn­ner som en del af op­førel­sen. Her­efter byd­er tred­je akt på efter­fest, chill-out, god stem­ning i bar­en samt op­læs­ning/com­pu­ter­mu­sik ved Jesper Elving / Anders Monrad og ikke mindst elektronisk mu­sik ved Band Ane, som er komponisten Ane Østergaards soloprojekt.

DANSK KOMPONIST FORENING 100 ÅR

Dansk Komponist Forenings 100 års ju­bilæ­um fej­res i 2013 ved en ræk­ke koncer­ter og ar­range­men­ter over hele lan­det, der dels skal vi­se den mang­foldig­hed af kunst­neriske ud­tryk, som forening­en re­præsenterer, dels mar­kere dansk musik og lyd­kunst, som den ud­folder sig i dag. I alt kan man op­leve 26 ju­bi­læ­ums­ar­range­men­ter. Copen­hagen Phil glæ­der sig over at kun­ne være med til at fej­re Dansk Kom­po­nist Forenings 100 års ju­bi­læ­um med to kon­cer­ter den 9. og 12. okto­ber i Den Grå Hal.

Læs mere om koncerten på Dansk Komponist Forenings hjemmeside

Den Grå Hal, Christiania Foto: konhenrik, Flickr 131 KB