English Copenhagen Phil

Copenhagen Phil kan skrive histo­rie tilbage til 1843, hvor Georg Carstensen åbnede Tivoli i København.

Til at forestå musikken i Tivoli engagerede Georg Car­sten­sen den po­pu­lære kom­po­nist og diri­gent H.C. Lum­bye og hans or­kester: “Det Lum­bye­ske Sel­skab”. Sel­skab­et be­stod af 22 musi­ke­re og spil­lede hoved­sag­ligt “kon­cert­er à la Strauss”. Lige siden har orke­stret spil­let i Tivoli hver sommer.

I 1846 udvides orkestret til 33 mu­si­ke­re og be­gynd­er at give sym­fo­ni­koncerter som Tivolis Orkester.

I 1848 vender den be­røm­te kom­po­nist og diri­gent Niels W. Gade hjem fra Leipzig, hvor han bl.a. har været dirigent for det berømte Gewandhaus orkester. Gade sætter fart i koncertlivet i København, og Tivoliorkestrets musikere bliver fast stamme i vinterens koncertorkestre.

De traditionsrige Palækoncerter ophører i 1931, hvorefter orkestrets vinteraktiviteter ind­skrænkes til et antal spredte koncerter, stadig under navnet Køben­havns Phil­har­mo­ni­ske Or­kes­ter. Orke­strets mu­si­ke­re er kun fuld­tids­an­sat i Tivoli­sæsonen.

Sådan lever efterkommerne af Det Lumbyeske Sel­skab frem til 1965, hvor det lykkes at få alle musikere fastansat året rundt ved op­ret­tel­sen af det tid­lig­ere navn Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kest­er. I dag har or­kest­ret 70 fast­an­sat­te mu­si­ke­re. Orke­stret de­ler fort­sat året mel­lem en som­mer­sæson i Tivoli og vinter­sæsonen med sym­fo­ni­kon­cert­er i Køben­havn og på hele Sjæl­land.

Copenhagen Phil er i dag et lands­dels­or­kes­ter og en mo­der­ne kul­tur­in­sti­tu­tion, der gi­ver sto­re sym­fo­ni­ske kon­cert­er i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal på Fre­de­riks­berg. Or­kes­tret er også hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kes­ter og rej­ser rundt i re­gi­on­en og gi­ver kon­cert­er for bå­de sto­re og små.

Copenhagen Phil spil­ler på man­ge stren­ge og til­byd­er også 60 minutes kon­cert­er, hvor ryt­mi­ske mu­si­ke­re sæt­ter det klas­si­ske or­kes­ter i stævne – og Bag Om Musikken kon­cert­er­ne har en kendt dansk skue­spil­ler i front som hi­sto­rie­for­tæl­ler.

Copenhagen Phil arbejder målrettet med mu­sik­for­mid­ling til samt pro­jek­ter for og med børn og unge. Det ses bl.a. i kon­cert­er­ne Musik Med Mere, hvor sjæl­land­ske mu­sik­sko­le­elev­er in­vi­te­res med på scenen og i fol­ke­sko­le­pro­jek­tet Musik På Tværs, hvor 6000 børn fra he­le Sjæl­land til­byd­es mu­sik­un­der­vis­ning, mød­er en­sem­bler fra or­kes­tret i sko­ler­ne og op­lev­er en stor sym­fo­nisk børne­kon­cert i kon­cert­sal­en.

Det ligger Copenhagen Phil på sin­de at ska­be nye au­di­tive og vi­su­el­le ud­tryk for of­fent­lig­hed­en, der kas­ter nye per­spek­tiv­er på sym­fo­ni­or­kes­tret som en in­no­va­tiv kul­tur­in­sti­tu­tion. Ek­sem­pler her­på er or­kes­trets ud­vik­ling fra at pro­du­ce­re ver­dens før­ste flash mob til Co­pen­ha­gen Phil Er­hverv og Open Or­ches­tra – bæ­ren­de ini­ti­a­tiv­er, som er grund­sten i or­kes­trets in­no­va­ti­ve pro­jekt­er de kom­men­de år. De to flash mobs fra hhv. Kø­ben­havns Hoved­bane­gård og Metro er set mere end 20 mil­li­o­ner gan­ge på You­Tube ver­den over. Co­pen­ha­gen Phil Er­hverv er er­hvervs­events, der mø­der virk­som­hed­ers med­ar­bej­de­re dér, hvor de er – hvor­fra dør­en åb­ner sig til den klas­si­ske mu­sik. Og Open Or­ches­tra er or­ke­strets in­ter­ak­tive sym­fo­ni­ske op­lev­e­lse, der hen­vend­er sig til nye pub­li­kums­grup­per gen­nem en hhv. on­line plat­form, ny kon­cert­form, fy­sisk in­stal­la­tion og mo­bil ap­pli­ka­tion.

Copenhagen Phil har haft flere succes­fuld­e sam­arbejd­er med an­dre kul­tur­in­sti­tu­tion­er. Senest med Dansk Danse­tea­ter og tea­ter Re­pu­bli­que om­kring Stra­vin­skijs “Ild­fug­len”, der spil­le­de for ful­de hu­se i ja­nu­ar 2016.

Copenhagen Phil har siden sæson 2009/2010 holdt til i Kon­ser­va­­to­ri­ets Kon­cert­sal – DRs gamle Radiohus på Frederiks­berg.

Fra sæson 2013/2014 skiftede orkestret navn til at hedde “Copen­hagen Phil – hele Sjæl­lands Sym­fo­ni­or­kester”.


Copenhagen Phil har siden 1965 været et landsdelsorkester. Orkestret består af 70 fastansatte musikere og spiller i vintersæsonen i Konservatoriets Koncertsal – i sommersæsonen skifter orkestret navn til ‘Tivoli Copenhagen Phil’.