Translate
Copenhagen Phil

Koncerter

17
17. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Den Sorte Skole

Musik / Den Sorte Skole:
Symfoni nr. 2 (uropførsel)
 
Arr. /
Karsten Fundal
Arr. /
Dørene åbner kl. 20:00

18
18. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Broken Twin

Musik / Broken Twin:
Aching
Glimpse of a time
Roam
Sun has gone
River Raining
Soon after this
Out of air
In dreams
If pilots go to heaven
No darkness
 
Arr. /
Aya Yoshida, Esben Nordborg Møller, Nick Martin
Arr. /
Dørene åbner kl. 20:00

19
19. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Love Shop

Musik / Love Shop
Arr. /
Christian Balvig
Arr. /
Dørene åbner kl. 20:00

20
20. februar 2016 kl. 21:00
Konservatoriets Koncertsal

60 minutes of Nikolaj Nørlund

Musik (alfabetisk orden) /
100% dit temperament
Alt det vi skal nå
Amerikaneren
Bagenkop
Den evige treer
Engel
Inden Muren
Kolossalt
Søvnløs, sanselig
Ukronede konger
Vi gir os selv lov
Ønsker
 
Arr. /
Adi Zukanovic, Nick Martin, Tróndur Bogason, Finnur Karlsson, Martin Nygård Jørgensen, Jørgen Lauritsen
Arr. /
Dørene åbner kl. 20:00

21
21. februar 2016 kl. 11:30
Metronomen

½12 kammerkoncert

W.A. Mozart – en lille rejse gennem hans liv og værker
 
Ensemble under ledelse af Robert Vadasz

8
8. marts 2016 kl. 19:30
Det Kgl. Teater - Gamle Scene

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

9
9. marts 2016 kl. 19:30
Det Kgl. Teater - Gamle Scene

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

11
11. marts 2016 kl. 19:30
MusikTeatret Albertslund

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

12
12. marts 2016 kl. 19:30
Grønnevangs Skole, Hillerød

Den Jyske Opera

Puccini / Madama Butterfly

13
13. marts 2016 kl. 11:30
Metronomen

½12 kammerkoncert

Alec Wilder / Sonate for horn og klaver nr. 1
Horn: Jakob Keiding
Klaver: Rikke Sandberg
 
Tjajkovskij / Souvenir de Florence op. 70
 
Mozart / Klarinet kvintet i A dur
Klarinet: Giovanni Punzi
 
R. Strauss / Eulenspiegel op. 28

17
17. marts 2016 kl. 19:30
FrederiksborgCentret, Hillerød

Mozarts mesterværk

Huang Ruo / Announcement
Mozart / Sinfonia Concertante
Brahms / Symfoni nr. 2

18
18. marts 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Mozarts mesterværk

Huang Ruo / Announcement
Mozart / Sinfonia Concertante
Brahms / Symfoni nr. 2

20
20. marts 2016 kl. 15:00
Konservatoriets Koncertsal

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester
 
Dirigent / Morten Schuldt-Jensen
 
Berit Solset, sopran
Morten Grove Frandsen, kontratenor
Leif Aruhn-Solén, tenor (Evangelist)
Niklas Engquist, tenor
Simon Duus, baryton (Jesus)
Lars Johansson Brissman, bas
Sokkelund sangkor, København
Aarhus Universitetskor
Medlemmer af Immortal Bach, Leipzig
 
Bach / Matthæuspassionen

1
1. april 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Ravel og Rachmaninov

Alberto Ginastera / Danzas del Ballet Estancia
Ravel / Klaverkoncert G-dur
Rachmaninov / Symfoniske Danse

8
8. april 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Gislinge og klaveret

Respighi / Trittico Botticelliano
Benjamin de Murashkin / Klaverkoncert (urop­før­else)
Brahms / Symfoni nr. 4

9
9. april 2016 kl. 16:00
Grønnemose Skoles Festsal

Gladsaxe Musikpris 2016

Respighi / Trittico Botticelliano
Værk med prismodtageren
Brahms / Symfoni nr. 4

15
15. april 2016 kl. 17:00
Konservatoriets Koncertsal

Bag om 'Also Sprach Zarathustra'

R. Strauss / Also Sprach Zarathustra
 
Fælleskoncert med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

12
12. maj 2016 kl. 19:30
Borup Idræts- og Kulturcenter

Dirigentkometen Nesterowicz

Haydn / Trompetkoncert
Górecki / Three Pieces in Old Style
Christian Lindberg / Akbank Bunka (for trompet og orkester)
Tjajkovskij / Symfoni nr. 5

13
13. maj 2016 kl. 19:30
Konservatoriets Koncertsal

Dirigentkometen Nesterowicz

Haydn / Trompetkoncert
Górecki / Three Pieces in Old Style
Christian Lindberg / Akbank Bunka (for trompet og orkester)
Tjajkovskij / Symfoni nr. 5

21
21. maj 2016 kl. 20:00
Konservatoriets Koncertsal

Open Orchestra

Billetter sættes i salg i starten af 2016

< >

60 minutes festival

Copenhagen Phils 60 minutes kon­cert­er sam­les i sæ­son 2015/­2016 i en kon­cen­tre­ret fe­sti­val den 17.- 20. fe­bru­ar 2016 i Kon­ser­va­to­riets Kon­cert­sal.

Fire kon­cert­er med fire tone­an­giv­en­de kunst­ne­re i fire unik­ke sam­arbej­der på tværs af gen­rer. Fra sam­pler-duo­en Den Sorte Skole til den me­lan­kol­ske san­ger­inde Broken Twin og nog­le af gi­gan­ter­ne i dansk rock­mu­sik, sang­skriv­er Niko­laj Nør­lund og Love Shop.

Læs mere

Koncerterne med Den Sorte Skole og Love Shop er udsolgte.

NY CHEFDIRIGENT

Copenhagen Phil er meget stolte og gla­de over at for­tæl­le, at TOS­HI­YU­KI KA­MI­O­KA til­træd­er som ny chef­di­ri­gent for Co­pen­ha­gen Phil fra sæ­son 2016/­2017 for en fi­re­år­ig pe­ri­o­de.

Japanske Kamioka har tidligere di­ri­ge­ret or­kes­tret – til stor glæ­de for bå­de pub­li­kum og mu­si­ke­re. For med Ka­mi­o­kas mu­si­ker­skab, var­me per­son­lig­hed og ek­stremt hø­je fag­lig­hed op­står der noget helt sær­ligt i mød­et med Co­pen­ha­gen Phil. Vi glæ­der os me­get til at ta­ge på en rej­se med Ka­mi­o­ka, som vil fo­ku­se­re sær­ligt på or­kes­trets kunst­ne­ri­ske ud­vik­ling og pro­fil – så vi kan for­ven­te et end­nu bed­re spil­len­de Co­pen­ha­gen Phil i de kom­men­de år!

Læs Kamiokas biografi

Nyt sæsonprogram 18. feb.

Den 18. februar 2016 ud­kom­mer Co­pen­ha­gen Phils sæ­son­pro­gram 2016/­2017. Vi glæd­er os til at of­fent­lig­gø­re den kom­men­de sæ­sons man­ge kon­cert­er – som igen kom­mer om­kring bå­de klas­si­ske kon­certer med be­søg af for­ryg­en­de di­ri­gent­er og so­list­er, 60 mi­nut­es kon­cert­er i sam­ar­bej­de med ryt­mi­ske kunst­ne­re, Bag Om Mu­sik­ken kon­cert­er med kend­te dan­ske skue­spil­le­re i front som hi­sto­ri­e­for­tæl­le­re, Musik Med Mere kon­cert­er­ne hvor sjæl­land­ske mu­sik­sko­ler in­vi­te­res med på sce­nen og meget meget mere.

Forudbestil sæsonprogram 2016/2017


Mozarts mesterværk

To unge nor­ske top­so­list­er er i front, når Co­pen­ha­gen Phil den 18. marts 2016 byd­er på en me­nu med Mo­zart og Brahms til ho­ved­ret. Gu­ro Kle­ven Ha­gen og Ei­vind Holts­mark Ring­stad fra år­gang 1994 er fuld­blods­so­list­er på hen­holds­vis vi­o­lin og bratch – og beg­ge er al­le­re­de blandt Skan­di­na­vi­ens mest lov­en­de un­ge stryg­er­so­list­er. Ta­lent­ful­de Ha­gen præ­sen­te­rer her sam­men med lands­mand­en sit bud på ét af Mo­zarts vir­ke­li­ge mes­ter­værk­er for to so­list­er og or­kes­ter.

Samme kon­cert spil­les i Fre­de­riks­borg­Cen­tret i Hil­le­rød den 17. marts 2016.

Læs mere

Ravel og Rachmaninov

Tag med på en tur fra Buenos Aires til Rus­­land via Be­ver­ly Hills med mel­lem­land­ing i Fran­krig, når Co­pen­ha­gen Phil og diri­gent­en Gi­an­car­lo Gu­er­re­ro den 1. april kl. 19:30 byd­er op til ver­dens­­om­­spænd­­en­de dans med bl.a. jazz- og tan­go­to­ner.

Kon­ser­va­to­riets smuk­ke Kon­cert­sal fyld­es af både Gi­na­ste­ras tan­go­in­spi­re­re­de Dan­zas del Bal­let Es­tan­ci­as, Rach­ma­ni­novs vir­tu­o­se Sym­fo­ni­ske Dan­se – og ikke mindst af den for­ryg­en­de ar­gen­tin­ske pi­a­nist In­grid Fli­ter, som er so­list i Ra­vels ly­ri­ske og fran­ske kla­ver­kon­cert.

Læs mere


Bag om Also Sprach Zarathustra

Karen-Lise Mynster tager den 15. april pub­li­kum bag om mu­sik­ken og ind i den ge­ni­ale kom­po­nists uni­vers. Her møder vi Richard Strauss og hans mage­lø­se mes­ter­værk Al­so Sprach Za­rat­hu­stra – et af de mest kend­te klas­si­ske mu­sikstyk­ker over­ho­ved­et; in­spi­re­ret af Nietzsches fi­lo­so­fi­ske værk af sam­me navn, men måske mest kendt fra Stan­ley Ku­bri­cks kult­film Rum­rej­sen 2001.

Koncerten er en del af Co­pen­ha­gen Phils Bag Om Mu­sik­ken kon­cert­for­mat. Her in­vi­te­rer vi på en rej­se ind i musikkens even­tyr­lig­e, kom­plek­se og for­un­der­lige ver­den med én af Dan­marks aller­stør­ste skue­spil­le­re i front. Denne aften Karen-Lise Myn­ster, der i 2015 modtog en Reumert for Årets Kvindelige Hovedrolle.

Læs mere

Erhvervsbesøg

I Copenhagen Phil brug­er vi mu­sik­ken, sam­ar­bejd­et mu­sik­er­ne imel­lem samt den ud­vik­ling og trans­for­ma­tion, or­kes­tret de se­ne­re år har gen­nem­gå­et, som fun­da­ment i vo­res nye ini­tia­tiv over for er­hvervs­liv­et. Co­pen­ha­gen Phil ryk­ker i dag ud til virk­som­heds­events med små og mel­lem­store en­sem­bler – el­ler med he­le sym­fo­ni­or­kes­tret. Vi skræd­der­syer op­lev­el­sen til den en­kel­te ar­bejds­plads for igen­nem mu­sik­ken og Co­pen­ha­gen Phil som case at sør­ge for, at til­hør­er­ne går be­rig­et og in­spi­re­ret ud ad dør­en.

Læs mere

Se video


Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Sym­fo­ni­or­kes­ter, Sok­ke­lund Sang­kor og med­lem­mer af Im­mor­tal Bach En­sem­ble Leip­zig op­fø­rer i dis­se år den ul­ti­ma­ti­ve Bach tri­lo­gi – der i sæ­son 2015/2016 er nå­et til Mat­thæ­us­pas­si­on­en. Mor­ten Schuldt-Jen­sen di­ri­ge­rer, og kon­cert­en spil­les i Kon­ser­va­to­ri­ets Kon­cert­sal den 20. marts kl. 15:00.

Læs mere

Musikchefens blog

Musikchef Uffe Savery har åbnet for sin blog her på or­kes­trets hjem­me­side. På blog­gen vil han for­ud for kon­cert­er med or­kes­tret skri­ve om tank­er, sam­tal­er med kon­cert­er­nes diri­gent­er og so­list­er, om pro­ces­sen bag en kon­cert­pro­duk­tion samt back­stage­historier fra mu­sik­kens – og sær­ligt Copen­ha­gen Phils – verden.

Læs mere


OO får 5,5 mio. kr.

Nordea-fonden har uddelt 5,5 mio. kroner til Copenhagen Phils nye interaktive symfoniske oplevelse: Open Orchestra (OO) – et revolutionerende eksperiment med den klas­si­ske musikoplevelse. Med Nordea-fonden i ryggen vil orkestret de næste to et halvt år præsentere projektets fire elementer, der for alvor ser dagens lys i december 2015, hvor “Open Orchestra Online” lanceres. Den næste Open Orchestra koncert finder sted i Papirhallen på Papirøen i foråret 2016 – billetterne sættes snart i salg.

Læs pressemeddelelse


60 minutes program

Musikchefens Blog

Musik med meget mere… | onsdag, 18. november 2015, 11:24

I denne uge lever orkesteret virkelig op til dets tagline: Nemlig at være Hele Sjællands Symfoniorkester. Hele syv gange rykker vi ud på Sjælland med en fantastisk koncert, der både er skræddersyet til og inddrager det publikum, vi besøger.Hvem er Copenhagen Phil?

Copenhagen Phil – et orkester med mange ansigter. Fra klassiske kon­certer til flash mobs, 60 minutes, koncerter for børn og meget mere. Få her et lille indblik i de mange koncerttyper, som tilsam­men danner Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester.


60 minutes

Copenhagen Phils 60 minutes kon­cert­er er magiske møder mellem klassiske og rytmiske musikere. Sammen skaber de musik til en times intens koncert – få en smagsprøve her med vores stop motion film.


Flash mob i metroen

Det blev en ikke helt almindelig dag for de rejsende med Københavns Metro den 17. april 2012 – da orkestret fejrede det nye sæson­pro­gram med en flash mob med Griegs smukke Morgen­stemning fra Peer Gynt suiten. Videoen er set over 10 millioner gange på YouTube.


Flash mob på Hovedbanen

Den 2. maj 2011 fik de rejsende på Københavns Hovedbanegård en symfo­nisk oplevelse med på farten. Under uret satte musikchef, Uffe Savery, nemlig Ravels “Bolero” igang på lille­tromme. Snart strømmede orke­strets musikere til fra alle af­kroge og fyldte den stor hal med musik. Videoen er set knap 8 millioner gange.


Konservatoriets Koncertsal

Copen­hagen Phil er et landsdels­orkester, der siden sæson 2009/ 2010 har spillet koncerter i Konserva­toriets Koncertsal – det tidl. Radiohus på Frederiksberg.

Læs mere